Kendo Kai Den Haag, statutair gevestigd te Den Haag

Artikel 1: Definities

 • 1.1. Lid: de natuurlijke persoon die met Kendo Kai Den Haag een overeenkomst heeft tot deelname aan de activiteiten van Kendo Kai Den Haag, activiteiten aangaat dan wel ter zake onderhandelt.
 • 1.2. Overeenkomst: de verbintenis tot registratie tussen Kendo Kai Den Haag en het lid, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop.

Artikel 2: Toepassing

 • 2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kendo Kai Den Haag te sluiten overeenkomsten en het huishoudelijke reglement van Kendo Kai Den Haag.
 • 2.2. Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 3 omschreven, houdt in dat deze voorwaarden evenals het huishoudelijk reglement door het lid zijn aanvaard.
 • 2.3. Kendo Kai Den Haag is te allen tijde gerechtigd haar algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement te wijzigen.

Artikel 3: De overeenkomst

 • 3.1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier door het (toekomstig) lid voor akkoord is ondertekend. Vanaf dat moment vangt het recht op deelname aan activiteiten van Kendo Kai Den Haag van.
 • 3.2. Indien de betrokkene de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 • 3.3. De duur voor recht op deelname aan de activiteiten wordt aangegaan voor de in de betreffende overeenkomst vermelde periode;
 • Sub a. De overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 3 maanden,
 • Sub b. De overeenkomst kan worden aangegaan voor de duur van 12 maanden waarbij het lid enkel via een eenmalige vooruitbetaling van de volledige duur een korting van € 22,50 op het totaalbedrag voor reguliere leden en € 11,25 voor jeugdleden ontvangt.
 • 3.4. De contributie bedraagt (tot nadere bepaling van de algemene ledenvergadering) € 22,50 per maand. Voor jeugdleden, leden jonger dan 18 jaar betreft de contributie € 11,25 per maand
 • 3.5. Na het verstrijken van de in de overeenkomst genoemde periode, wordt de overeenkomst stilzwijgend van rechtswege verlengd en onder dezelfde voorwaarden en bedingen voor een periode van telkens één maand, tenzij het lid de overeenkomst tegen het einde van de in de overeenkomst of hierboven genoemde verlengde periode schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien het lid na afloop van de 12 maanden durende periode wederom een contract zoals omschreven in art. 3 lid 3 sub b wil afsluiten dient het lid de penningmeester hiervan te verwittigen.
 • 3.6. Indien de geregistreerde met inachtneming van lid 3 de overeenkomst heeft opgezegd vervalt het recht op deelname. Indien de geregistreerde evenwel nog niet ten volle aan de betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 8 van deze voorwaarden heeft voldaan, blijven de overeenkomst en registratie van kracht totdat het lid ten volle aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • 3.7. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per omgaande schriftelijk of via e-mail te worden doorgegeven aan Kendo Kai Den Haag.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 • 4.1. Betaling van het lesgeld geschiedt doormiddel van automatische incasso, waarvoor bij inschrijving een machtiging aan Kendo Kai Den Haag moet worden verleend. Deze machtiging vervalt automatisch wanneer de overeenkomst met Kendo Kai Den Haag rechtsgeldig is opgezegd. Het verschuldigde lesgeld zal uiterlijk binnen twee weken na de eerste werkdag van de maand worden afgeschreven.
 • 4.2. Indien het lid, na daartoe te zijn aangemaand, het verschuldigde lesgeld niet voldoet, zal Kendo Kai Den Haag de vordering in handen geven van een incassobureau. Alle kosten die Kendo Kai Den Haag in dat verband moet maken, zoals administratie- en aanmaningkosten, incassokosten en overige buitenrechtelijke kosten, zullen dan voor rekening komen van het lid.
 • 4.3. Kendo Kai Den Haag heeft het recht om bij het uitblijven van betaling na aanmaning, de betreffende leerling uit te sluiten van de lessen.

Artikel 5: Opzegging van de overeenkomst

 • 5.1. In alle gevallen dient er schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd aan de secretaris en/of penningmeester van Kendo Kai Den Haag.
 • 5.2. In geval van tussentijdse beëindiging bij het eenjarige contract is desondanks het lesgeld over het gehele cursusjaar verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de leerling waarbij een doktersverklaring aan Kendo Kai Den Haag wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een - te veraf gelegen - andere woonplaats, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van Kendo Kai Den Haag, het bestuur en/of de penningmeester. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk te worden gedaan.
 • 5.3. De Wet van Van Dam bepaalt dat een lid verplicht is te voldoen aan de overeengekomen periode. Het lidmaatschap wordt echter na de overeengekomen periode per maand opzegbaar.

Artikel 6: Persoonsgebonden registratie

 • 6. Het aan de overeenkomst gekoppelde recht op deelname aan activiteiten van Kendo Kai Den Haag is persoonsgebonden, niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en in beginsel niet restitueerbaar.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en schade

 • 7.1 Het is louter aan door Kendo Kai Den Haag geselecteerde personen toegestaan instructies of aanwijzingen te geven betreffende het gebruik van de door Kendo Kai Den Haag ter beschikking gestelde faciliteiten. Het is overige personen dus niet toegestaan instructies of aanwijzingen te geven.
 • 7.2 Kendo Kai Den Haag is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • 7.3 Indien nodig raadplegen leden zelfstandig een (sport-)arts voordat zij deelnemen aan de lessen van Kendo Kai Den Haag. Leden vergewissen Kendo Kai Den Haag van eventuele medische bijzonderheden.
 • 7.4 Deelnemers nemen op geheel eigen risico deel aan de lessen van Kendo Kai Den Haag. Leden en bezoekers maken op geheel eigen risico gebruik van de faciliteiten van Kendo Kai Den Haag.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • 8.1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Kendo Kai Den Haag die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Kendo Kai Den Haag als lesgever dient te worden betracht, is Kendo Kai Den Haag niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en/of accommodaties waar Kendo Kai Den Haag haar werkzaamheden uitoefent of evenementen organiseert. Evenmin is Kendo Kai Den Haag aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les of cursus.
 • 8.2. Kendo Kai Den Haag is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Kendo Kai Den Haag en/of haar leraren, ondergeschikten en/of andere leden die belast zijn met enige taken ten behoeve van Kendo Kai Den Haag.
 • 8.3. Voor gebreken terzake van (bijkomende) dienstverlening door Kendo Kai Den Haag is de aansprakelijkheid van Kendo Kai Den Haag beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het maandelijkse contributiebedrag, dan wel voor ten hoogste het bedrag dat Kendo Kai Den Haag in het kader van de overeenkomst aan de betrokkene in rekening heeft gebracht. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Kendo Kai Den Haag of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • 8.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Kendo Kai Den Haag in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van Kendo Kai Den Haag, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is Kendo Kai Den Haag niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.
 • 8.5. Iedere aansprakelijkheid van Kendo Kai Den Haag dan wel van haar leraren, bestuursleden en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Kendo Kai Den Haag wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:
 • Sub a. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.
 • Sub b. Kendo Kai Den Haag is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.
 • 8.6. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 • 8.7. Ongeacht het feit dat Kendo Kai Den Haag zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt ieder lid en bezoeker eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

Artikel 9. Risicoacceptatie

 • 9.1. Het lid of de bezoeker is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport en/of de bij Kendo Kai Den Haag beoefende krijgskunsten. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een les of cursus en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke en/of geestelijke conditie van het lid.
 • 9.2. Het lid of de bezoeker neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

Artikel 10. Ontbinding en beëindiging door Kendo Kai Den Haag

 • 10.1. Indien een geregistreerde tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel er zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 3 van dit artikel, heeft Kendo Kai Den Haag het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de geregistreerde niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de geregistreerde gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan Kendo Kai Den Haag te vergoeden.
 • 10.2. Indien Kendo Kai Den Haag op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan maken zijn.
 • 10.3. Leden of bezoekers die zich schuldig maken aan wangedrag of die de goede naam van Kendo Kai Den Haag of zijn gelieerde in opspraak brengen kan tijdelijk of permanent de toegang tot (activiteiten van) Kendo Kai Den Haag worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen. Tevens zal de Nederlandse Kendo Renmei op de hoogte worden gesteld.

Artikel 11. Klachtenregeling

 • 11.1. Wanneer een lid meent dat er sprake is van een situatie waarbij een leraar en/of ander lid van de vereniging onwenselijk gedrag vertoont kan het lid hierover een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon. Dit kan maar is niet gelimiteerd tot onder andere de volgende gevallen: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, onnodig geweld en pesten.
 • 11.2 Wanneer een lid de voorkeur geeft om de klacht bij het bestuur neer te leggen dan is het lid vrij om dit te doen. In dit geval kan de Voorzitter worden aangeschreven of de secretaris. Dit kan onder andere voor de in art. 11 lid 1 opgesomde gevallen.
 • 11.3. De vertrouwenspersoon zal door het bestuur van Kendo Kai Den Haag worden benoemd. In geval van een klacht zal deze vertrouwenspersoon de betrokkene desgewenst en zo mogelijk opvangen en adviseren. Het lid zal in beginsel voor derden anoniem blijven tenzij anders overeengekomen met het lid. Zo nodig wordt de betrokkene vervolgens doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van Kendo Kai Den Haag zal vervolgens ook bij het leggen van de noodzakelijke contacten ondersteuning verlenen.

Artikel 12. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

 • 12.1. Het aangaan van deze overeenkomst met Kendo Kai Den Haag houdt tevens in dat het lid toestemming geeft voor het tijdens activiteiten van Kendo Kai Den Haag maken van foto’s en/of andere beeldopnames waarop u of uw kind wordt getoond.
 • 12.2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door Kendo Kai Den Haag op de website en in andere uitingen van Kendo Kai Den Haag gebruikt mogen worden.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 13.1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 • 13.2. Op overeenkomsten en het huishoudelijk reglement waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.